นักท่องเที่ยวไทย

นักท่องเที่ยวไทย

นักท่องเที่ยวไทย ประเทศไทยได้กำหนดนักท่องเที่ยวไว้ในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ว่านักท่องเที่ยวหมายถึงบุคคลที่เดินทางจากถิ่นที่อยู่ไปยังท้องที่อื่นเป็นการชั่วคราวและสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม