พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การกระทำทั้งหมดของนักท่องเที่ยว

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นการกระทำทั้งหมดของนักท่องเที่ยวโดยไม่คำนึงถึงการกระทำของนักท่องเที่ยว จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวและคนอื่น ๆ จะสังเกตการกระทำสามารถหรือไม่ก็ได้ที่จะมุ่งตอบสนองบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์เฉพาะ พฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยว
(Tourist’sOvert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นสามารถสังเกตได้ผ่านทางประสาทสัมผัส พฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว (Tourist’s CovertBehavior) คือการทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายรวมทั้งความคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมภายในร่างกายมีความสัมพันธ์ ซึ่งพฤติกรรมภายในร่างกายส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมภายนอก ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม