customer journey คือ

customer journey คือ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณเข้าใจบริบทของลูกค้า

customer journey คือ เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้คุณเข้าใจบริบทของลูกค้า เห็นภาพที่ชัดเจนว่าลูกค้ารู้จักแบรนด์ของเราที่ไหนหาเราได้ที่ไหนอะไรทำให้คุณตัดสินใจซื้อแล้วซื้ออีก เพื่อความภักดีต่อตราสินค้าทำให้แบรนด์เข้าใจและรู้จักลูกค้าของคุณดีขึ้น Customer Journey หรือการเดินทางของลูกค้า เป็นการบอกเล่าถึงประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่แรกรับรู้ถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ ไปจนถึงขั้นตอนการซื้อขายการทดลองใช้จนกว่าจะมีความภักดีต่อตราสินค้าในระยะยาวทุกอย่างเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม