difficulty แปล ว่า

difficulty แปล ว่า

difficulty แปล ว่า ไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป ความยากของการทดสอบขึ้นอยู่กับผลการทดสอบของการทดสอบนั้น การพิจารณาความยาก
พิจารณา ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม