e-business คือ

e-business คือ การดำเนินงานธุรกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

e-business คือ การดำเนินงานธุรกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและอินเทอร์เน็ตเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการทางธุรกิจมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและลูกค้าโดยตรงและรวดเร็วและเพื่อลดต้นทุนและขยาย โอกาสทางการค้าและการบริการ นอกจากนี้ E-business หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์คือหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาผสมผสานในกระบวนการทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกระบวนการภายในธุรกิจเช่นการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยการนำธุรกิจนั้นเข้าสู่อินเทอร์เน็ตและโลกออนไลน์เพื่อให้มีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเพิ่มความได้เปรียบทางการค้า เหนือคู่แข่งที่ตรวจสอบได้ ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม