identify แปลว่า ตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำการตัดสินใจ

identify แปลว่า ระบบระบุเหตุผลหรือข้อมูลที่สัมพันธ์กัน และตรวจสอบข้อมูลหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำการตัดสินใจ / แก้ปัญหา / คิดสร้างสรรค์ได้เพียงพอ นักการศึกษาและนักวิจัยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของการคิดวิเคราะห์ พิจารณาสิ่งต่างๆในส่วนย่อยที่มีการวิเคราะห์เนื้อหา หลักการความสัมพันธ์และการจัดการ โครงสร้างของความหมายและสอดคล้องกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์คิดว่าจะจำแนกเป็นหมวดหมู่ และจับประเด็นต่างๆเชื่อมความสัมพันธ์ดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นทักษะการคิดที่พัฒนาได้สำหรับผู้เรียน และคงอยู่จนถึงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักเรียนได้คิดด้วยตนเองประสบความสำเร็จในการเรียนเพราะการเรียนรู้ที่ดีต้องเป็นเรื่องของการคิดผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนคิดเป็นเรียนรู้ที่จะสามารถจำแนกเหตุผลเข้าใจประเด็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาจากข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์

identify แปลว่า