is คือ เพื่อสร้างคนไทยรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีของสังคมโลก

is คือ กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะโรงเรียนชั้นนำที่พร้อมจะเป็นโรงเรียนที่ดี ด้วยมาตรฐานสากลหรือที่เรียกว่า World – Class Standard School เพื่อสร้างคนไทยรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีของสังคมโลก ด้วยความคาดหวังที่จะยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลยกระดับการจัดการระบบคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งสร้างผู้เรียนที่มีศักยภาพผ่านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ใช้ เป้าหมายเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของทั้งโรงเรียน

is คือ