natural แปลว่า

natural แปลว่า ธรรมชาติ ปรากฏการณ์ของโลกทางกายภาพ

natural แปลว่า ธรรมชาติ หมายถึงปรากฏการณ์ของโลกทางกายภาพและยังหมายถึงชีวิตโดยรวมพวกมันมีขนาดเล็กกว่าอะตอมจนถึงจักรวาล การศึกษาธรรมชาติเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง (และอาจเป็นอย่างหนึ่ง) ของวิทยาศาสตร์แม้ว่ามนุษย์จะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แต่สิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นและกิจกรรมของมนุษย์มักแยกประเภทจากปรากฏการณ์ “ธรรมชาติ” ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม