pay off แปล ว่า

pay off แปล ว่า

pay off แปล ว่า สิ่งที่คุณทำถ้าคุณจ่ายออกก็คือความสำเร็จ หรือประสบความสำเร็จสูง แต่ถ้าคุณผู้อ่านเจอวลี pay somebody off นั่นหมายถึงการจ่ายค่าจ้างให้ใครบางคนจ่ายค่าจ้างและบอกว่าไม่มีงานทำอีกต่อไปและบอกว่าไม่มีงานให้ทำ ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม