result อ่าน ว่า

result อ่าน ว่า

result อ่าน ว่า เรโซ ผลลัพธ์คือผลลัพธ์สุดท้ายของลำดับการกระทำหรือเหตุการณ์เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณที่แสดงออกมา ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ได้แก่ ความได้เปรียบเสียเปรียบการบาดเจ็บการสูญเสียคุณค่าและชัยชนะ อาจมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้หลายประการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับมุมมองระยะทางในอดีต ติดต่อเรา อ่านเพิ่มเติม