social media คือ สื่อหมายถึงสถานที่จัดเก็บและเผยแพร่

social media คือ สื่อหมายถึงสถานที่จัดเก็บและเผยแพร่ “ข้อความ” จากผู้ส่งสาร (Store & Transmit) ไปยังผู้รับ ดังนั้นสื่อจึงเป็นคำกว้าง ๆ หมายถึงสิ่งใดก็ตามที่ทำหน้าที่เช่นเสียงข้อความรูปภาพโทรศัพท์จดหมายอีเมลอินเทอร์เน็ตเป็นต้น ซึ่งถ้าเราแบ่งประเภทของสื่อตามความสามารถในการนำสารไปยังผู้รับสารก็จะมีสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถนำสารไปยังผู้รับสารได้เป็นจำนวนมากในเวลาที่ต่างกันสื่อนั้นก็คือมวลมีเดีย

social media คือ